با سلام .

بنا بر درخواست بعضی دبیران محترم علوم پایه کشور، نمونه گزارش کارهای شاگردان عزیز در سال تحصیلی -۶ را برای دانلود در وبلاگ قرار داده ام.

در ضمن برخی آزمایش ها در فهرست این مکتوب نامه شماره صفحه ای در کتاب آزمایشگاه ندارند. این آزمایش ها به صورت ابتکاری به مضامین کتاب اضافه شده اند و در واقع مکمل کتاب درسی اند. بخشی دیگر نیز با استفاده از نرم افزار های روز آزمایشگاه مجازی به اجرا درآمده و گزارش آنان از نظرتان می گذرد.