مطلب "قانون ، سکوت و حرفی که نمی زنیم" چاپ شده در بخش سرمقاله صفحه اندیشه «ماهنامه اتفاق کرمانشاه» و «روزنامه سپهر غرب» .