اشاره :

همه ساله در دو نوبت از دانش آموزان دوره های متوسطه اول و دوم آزمون پیشرفت تحصیلی به عمل می آید و ظاهراً هدف آن است که پیشرفت علمی دانش آموزان در چند درس خاص (ادبیات فارسی،عربی، دین وزندگی، زبان انگلیسی، ریاضی، علوم زیستی، فیزیک و شیمی) مورد ارزیابی قرار گیرد. به همین منظور پرسش های چهارگزینه ای هماهنگی را از دانش آموزان سراسر استان در روز و ساعت مشخصی به عمل می آورند و پس از تصحیح و نمره گذاری به وسیله ماشین ،کارنامه ای را برای دانش آموز صادر و از طریق واحد آموزشی به وی تحویل می دهند .....