+ نوشته شده در چهارشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۲ ساعت 8:57 


«سلام» نام پروردگار من است که بهشت را آفرید ...


یکی از بهترین خواننده های موسیقی اسلامی ، بی شک ماهر زین است . آن چه که در ادامه مطلب می خوانید ، ترجمه و لینک دانلود یکی از آثار زیبای اوست .


Paradise

I remember when I first met you

زمانی را به یاد می آورم که اولین بار تو را دیدم
I felt that God answered my call

احساس کردم که خداوند به ندایم پاسخ داده است
There was that one place I always thought about

(و آن مکان) مکانی بود که همیشه به آن فکر می کردم
And I just wanted to be there with you

و من فقط می خواستم که با تو آنجا باشم
The place that no eye has ever seen

مکانی که هیچ چشمی آن را ندیده است
The place that no heart has ever perceived

(و) جایی که هیچ قلبی آن را درک نکرده است
I had a great feeling inside of me

و در وجودم یک احساس بزرگ حس می کردم
That one day I’ll be there with you

که یک روز من آن جا با تو خواهم بود

And now that we’re here feeling so good

و حالا (این که) اینجا هستیم ، حس خوبی می دهد
About all the things that we went through

در مورد تمام چیزهایی که ما در خلال آن می رویم (در چه راهی قدم می گذاریم)
Knowing that God is pleased with us too

(و دانستن این که) خدا با ماست ، نیز بیشتر (ما را خوشحال می کند)
It’s not a dream, this is so true

این یک رؤیا نیست ، حقیقت است
Feeling the peace all around

سراسر احساس کردن صلح و دوستی
Seeing things we could never imagine

دیدن چیزهایی که ما ما هر گز نتوانسته ایم تصور کنیم
Hearing the sound of rivers flow

شنیدن صدای (شرشر)  حرکت آب رودخانه
And we know we’ll be here forever

و می دانیم که در اینجا جاوادانه خواهیم ماند
The feeling is indescribable

احساس غیر قابل وصف است
Knowing that this is our reward

(احساس) دانستن این که این پاداش ماست

Do you remember the hard times we went through?

آیا زمان های سخت که (در این مسیر) می رفتیم را به خاطر می آوری ؟
And those days we used to argue

و روزهایی که ما برای استدلال (کردن برای درستی راهمان) استفاده می کردیم
But there was not one thing that could bring us down

اما هیچگاه چیزی وجود نداشت که بتواندما را (از ایده آلمان) پائین بیاورد
‘Cause we always had in our minds

چون که ما همیشه آن را در ذهنمان داشتیم

The place that no eye has ever seen

مکانی که هیچ چشمی آن را ندیده است
The place that no heart has ever perceived

(و) جایی که هیچ قلبی آن را درک نکرده است
The place we’ve been promised to live in forever

مکانی که به ما وعده داده شده تا در آن جاودانه بمانیم
And best of all, it’s just me and you

و بهترین (تمام چیزها) فقط برای من و تو

And now that we’re here feeling so good

و حالا (این که) اینجا هستیم ، حس خوبی می دهد
About all the things that we went through

در مورد تمام چیزهایی که ما در خلال آن می رویم (در چه راهی قدم می گذاریم)
Knowing that God is pleased with us too

(و دانستن این که) خدا با ماست ، نیز بیشتر (ما را خوشحال می کند)
It’s not a dream, this is so true

این یک رؤیا نیست ، حقیقت است
Feeling the peace all around

سراسر احساس کردن صلح و دوستی
Seeing things we could never imagine

دیدن چیزهایی که ما ما هر گز نتوانسته ایم تصور کنیم
Hearing the sound of rivers flow

شنیدن صدای (شرشر)  حرکت آب رودخانه
And we know we’ll be here forever

و می دانیم که در اینجا جاوادانه خواهیم ماند
The feeling is indescribable

احساس غیر قابل وصف است
Knowing that this is our reward

(احساس) دانستن این که این پاداش ماست


I remember us praying at night

نماز شبهایمان را به خاطر می آورم
And just dreaming about this together

و فقط در رؤیا می دیدم که با هم (باشیم)
I’m so blessed to have you in my life

من خیلی خوشبختم که تو را در زندگی ام دارم
And now we can enjoy these blessings forever

و حالا می توانیم از این برکات جاودانه لذت ببریم
Paradise is where we are now

بهشت ، جایی است که اکنون هستیم
Paradise, a dream come true

بهشت ، رؤیایی که به حقیقت می پیوندد
Paradise, O what a feeling!

بهشت ، عجب احساس (فوق العاده ای) !
Paradise, thank You Allah!

بهشت ، خدایا از تو سپساگزارم (الحمد الله) !

And now that we’re here feeling so good

و حالا (این که) اینجا هستیم ، حس خوبی می دهد
About all the things that we went through

در مورد تمام چیزهایی که ما در خلال آن می رویم (در چه راهی قدم می گذاریم)
Knowing that God is pleased with us too

(و دانستن این که) خدا با ماست ، نیز بیشتر (ما را خوشحال می کند)
It’s not a dream, this is so true

این یک رؤیا نیست ، حقیقت است
Feeling the peace all around

سراسر احساس کردن صلح و دوستی
Seeing things we could never imagine

دیدن چیزهایی که ما ما هر گز نتوانسته ایم تصور کنیم
Hearing the sound of rivers flow

شنیدن صدای (شرشر)  حرکت آب رودخانه
And we know we’ll be here forever

و می دانیم که در اینجا جاوادانه خواهیم ماند
The feeling is indescribable

احساس غیر قابل وصف است
Knowing that this is our reward

(احساس) دانستن این که این پاداش ماست

 

 لــــــــــــــیــــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــک دانلود