«سلام» نام پروردگار من است که بهشت را آفرید...

این یک یادداشت ارسالی از سوی دوستی ناشناس و همکلاسی مهجور است که با نام مستعار «مَحال مُقَدَم» ایمیل شده است . 

این یادداشت در خصوص سفر امروز ریاست محترم جمهور جناب دکتر روحانی به کرمانشاه و مشاهدات عینی اوست .